1 Comment

Năm ngoái đến giờ mình mới lo lắng cho tài chính khi về già. Và may sao từ lúc mình lo thì luôn gặp được những hướng dẫn tốt. Cảm ơn hướng dẫn từ bản tin của Linh nhé!

Expand full comment