4 Comments

Bài này viết xịn quá nha tác giả

Expand full comment
Mar 24, 2023Liked by A Freelance Doer

Thank you! Cảm ơn bạn vì 1 bài viết hữu ích. Vâng, nếu còn phân vân thì hãy lựa chọn 1 p/a và cho phép bản thân đi theo p/a đó trong khoảng thời gian nhất định và phải kiên trì, hết mình, TRỌN VẸN với khoảng thời gian đó, với lựa chọn đó!

Expand full comment